رویای من 3

به هر زوری بود خودمو تو او یه وجب جا قایم کردم تا منو نبینه...پشت سطل اشغال قایم شده بودم...اوه اوه چه بویی هم میاد اینجا..بیهوش نشم خوبه!!

کمی این ور اون ورو نگاه کرد.یواشکی سرمو بالا بردم که ببینم کجاست.درست همون لحظه برگشت سمت من..زودی خودمو پرت کردم پایین که منو نبینه که انگاری ندید.وقتی دید غیبم زده با عصبانیت کلاشو برداشت مشت کرد تو دستش و بازم یه چیزایی بلغور کرد

_때까지기도하자박히 당신처럼 (فقط دعا کن که گیرت نندازم..)

و با عصبانیت کلاشو پرت کرد زمین و عینکشو برداشت..یه بار دیگه اطرافو نگاه کرد.خم شد کلاشو برداشت و به طرف یه راهروی دیگه دوید..

تو اخرین لحظه یه بارم برگشت و این سمت و نگاه کرد...

وااااااااااااااای مامان...باورم نمیشه...یعنی اصلا امکان نداره..حتما خل شدم مگه نه؟؟معلومه که خل شدم وگرنه چطور ممکنه؟؟مگه میشه که الان پارک جون مین جذاب ترین عضو دابل اس الان درست رو به روم وایستاده باشه؟؟؟؟؟!!

جونگمین رفته بود ولی من هموجا خشکم زده بود و نمی تونستم تکون بخورم..اخه من چرا اینقد خر شانسممم..این همه سال زحمت کشیدم تا بیام اینجا که بتونم وارد این گروه بشم اونوخ محض ورودم با جونگی دعوام بشه هم برا تست دیر کنم....؟؟؟

تست؟؟؟تسسسسسسست؟؟؟؟!!!!وای که تموم شد ..من مردم..

دیگه بیش تر از این شرو رو نگفتمو شروع کردم به دویدن سمت سالن رقص..ادرسشو کاملا حفظ بودم..هه ..اخه مگه میشه حفظ نباشم؟؟ والا گم مونده بود شبا تو خوابمم ادرسو بخونم!!

وقتی از در رفتم تو عقربه ی بزرگ ساعت که از 12 گذشته بود بهم دهن کجی میکرد..یعنی رفتن؟؟امکان نداره..

بدو بدو درو باز کردمو رفتم توو...داور پاشده بودنو میخواستن برن که پریدم جلوشونو گفتم 

_I'm really sorry becuze of my lateness..It won't happen again(من واقعا بابت دیر کردنم متاسفم..این اتفاق تو اینده هرگز دوباره تکرار نمیشه..)

یکی ای داورا بهم با بی اعتنایی نگاه کردو گفت

_can you understand how valuable our time is?I only let you to give this test beacuse you begged me several times..

میتونی بفهمی که وقت ما چقدر با ارزشه؟من بهت اجازه دادم تو این تست شرکت کنی چون چند بار ازم التماس کرده بودی..

سرمو از خجالت انداختم پایین که ایندفعه خانمه برگشت و گفت

_It doesnt matter how good you are but this is a vary importent test...what would. U do if you couldn't arrive??(مهم نیست که چقدرکارت خوبه ولی این یه تست خیلی مهمه...اگه به موقع نمی رسیدی میخواستی چیکار کنی؟)

_you cant imagine how sorry I am so plz let me do my performance..plz..I cant (نمی تونید تصور کنید که من چقدر شرمنده ام پس خواهش میکنم بذارید برنامه مو اجرا کنم... مرده که اسمش go nam gil بود یه نفس همیق کشید و هوارو به شکل پووووف از دهنش خارج کرد...

_ok but if you even make a little mistake I won't. Accept. You

(باشه ولی اگه حتی یه اشکال کرچیک داشته باشی هم قبولت نمی کنم

واییی خدا ممنونن...بالاخره شد

با خوشحالی زائد الوصفی و یه لبخنده بزرگ رو صورتم چند بار پشت سر هم تعظیم کردمو گفتم

_I wont disappoint you I promis I will do my bes..thank you.....(ممنونم ...نا تمیدتون نمی کنم ...بهترین کارمو انجا...!!)

_but I m not sure..

.

/ 0 نظر / 16 بازدید